Home » Gender Equality – Polish

Gender Equality – Polish

Konkurs Równość płci CoAct

Read the call in English, German, or Czech

Organizujemy trzy konkursy, aby wesprzeć projekty z dziedziny obywatelskich badań społecznych dotyczących równości płci, realizowane przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski mogą składać wszystkie organizacje non-profit zarejestrowane w kraju objętym konkursem.

Jeżeli są Państwo organizacją społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest równość płci, mogą Państwo złożyć wniosek w terminie od 1 lipca do 30 września 2021. Przed złożeniem wniosku, zalecamy zapoznanie się z Przewodnikiem dla uczestnika konkursu oraz z Formularzem wniosku.

O konkursach

CoAct ogłasza konkurs, w ramach którego organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą ubiegać się o grant w wysokości do 20 000 euro, przeznaczony na sfinansowanie projektu w dziedzinie Obywatelskich Badań Społecznych, związanego z równością płci. W trzech różnych konkursach zostanie wybranych maksymalnie czterech uczestników. Zapraszamy do uczestnictwa podmioty działające w różnych obszarach, w tym organizacje feministyczne, LGTBQ+, osób niebinarnych oraz podchodzących krytycznie do tradycyjnych męskich ról społecznych.

Równość płci & Zrównoważone miasta i społeczności

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w rejonie Berlina i Brandenburgii

Równość płci & Godna praca i wzrost gospodarczy

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej

Szanse i zagrożenia związane z cyfryzacją

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej

Obywatelskie Badania Społeczne definiujemy jako badania uczestniczące, współprojektowane lub prowadzone bezpośrednio przez grupy obywateli, których łączy dążenie do rozwiązania konkretnego problemu społecznego. W projektach CoAct obywatele uczestniczą we wszystkich fazach projektu badawczego i uważa się ich za ekspertów z praktycznym doświadczeniem w danej dziedzinie, którzy na każdym etapie są traktowani na równi z profesjonalnymi badaczami. Obywatelskie badania społeczne, a w szczególności organizowane przez nas konkursy, są wsparciem dla organizacji obywatelskich realizujących projekty, których elementem są obywatelskie formy zarządzania, budowanie społeczności oraz wszelkie rodzaje kolektywnej działalności.

Dlaczego warto aplikować?

CoAct zapewni fundusze na realizację projektu badawczego (trwającego do 10 miesięcy), w tym na sfinansowanie związanych z nim aktywności, a także zasoby i narzędzia potrzebne do jego wdrożenia i realizacji.
CoAct zapewni program mentoringu badawczego dla Państwa zespołu. Podczas wspólnych warsztatów otrzymają Państwo wsparcie we współprojektowaniu i odkrywaniu dostępnych narzędzi, a także będą Państwo dążyć do zrealizowania swoich celów we współpracy z zespołem CoAct.
CoAct zapewni kontakt ze społecznością podmiotów, przed którymi stoją podobne wyzwania i które przyczyniają się do realizacji wspólnych celów. Da to okazję, żeby omówić własne projekty z innymi beneficjentami grantów. Zostaną Państwo również zaproszeni do dołączenia do szerszej sieci Obywatelskich Badań Społecznych CoAct.

Do składania wniosków zachęcamy organizacje, które:

aktualnie realizują projekty w zakresie Obywatelskich Badań Społecznych i szukają wsparcia, finansowego lub innego, które pozwoli im na stabilny rozwój;
tworzą społeczność zainteresowaną współprojektowaniem badań i wypracowywaniem nowej wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z szeroko rozumianą równością płci;
mają charakter non-profit i skupiają się na budowaniu społeczności, zwiększaniu widoczności konkretnych społeczności i zwiększaniu aktywności społeczeństwa obywatelskiego, a także są zainteresowane w wypróbowaniem metod Obywatelskich Badań Społecznych.

Jak złożyć wniosek?

Wszelkie podane tu informacje można znaleźć również w Przewodniku dla uczestnika. Aby wziąć udział w naszych konkursach, należy:

Mieć status organizacji non-profit, zarejestrowanej zgodnie z prawem i prowadzącej działalność na terenie Unii Europejskiej
Wybrać konkurs odpowiadający charakterowi Państwa działalności i odpowiedniemu obszarowi zainteresowania
Spełnić kryteria podane w danym ogłoszeniu konkursowym
Złożyć wniosek przy pomocy formularza online

Poniżej podajemy szczegółowy opis każdego z konkursów, uwzględniający konkretne kryteria uczestnictwa:

Konkurs nr 1

“Zrównoważone miasta i społeczności” (Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 11) skierowany jest do organizacji w obszarze Berlina i Brandenburgii, których celem jest miasta i wioski tego obszaru stały się inkluzywne, bezpieczne, prężne i zrównoważone dla wszystkich mieszkańców. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące nierówności związanych z płcią w obszarze dostępności i cen mieszkań i/lub planowania założeń urbanistycznych oraz projektów, które wspierają zrównoważony rozwój w zakresie kwestii społecznych, ekonomii oraz ekologii poprzez budowanie społeczności skupionych wokół zagadnienia równości płci w najszerszym rozumieniu.

Warunki uczestnictwa:
– Wnioskujący musi być organizacją non-profit
– Organizacja biorąca udział w konkursie musi być zarejestrowana w rejonie Berlina lub Brandenburgii.

Konkurs nr 2

“Godna praca i wzrost gospodarczy” (Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 8) to konkurs skierowany do organizacji z Europy Wschodniej. Podczas, gdy w całej UE kobiety średnio zarabiają 16% mniej na godzinę niż mężczyźni, w krajach Europy Wschodniej dysproporcja jest większa. Osoby transseksualne, interseksualne oraz osoby niebinarne spotykają się z jeszcze większą dyskryminacją w zakresie swoich możliwości na rynku pracy (WE 2018).

Warunki uczestnictwa:
– Uczestnik musi być organizacją non-profit
– Organizacja biorąca udział w konkursie musi być zarejestrowana w jednym z niżej wymienionych krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Konkurs nr 3

“Szanse i zagrożenia związane z cyfryzacją” to konkurs, w którym mogą brać udział międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające na terenie UE. Zwraca się uwagę, że przestrzenie cyfrowe to przestrzenie nieobojętne płciowo, które utrudniają udział na przykład młodych kobiet, oraz że normy cyfrowe zaostrzają się w Internecie (EIGE 2019). Wnioski powinny dotyczyć problemów związanych z nierównością płci w przestrzeniach internetowych, wynikających częściowo z takich kwestii, jak dynamika relacji pomiędzy osobami różnych płci na platformach internetowych oraz zagrożenie nękaniem w Internecie.

Warunki uczestnictwa:
-Wnioskujący powinien być organizacją non-profit.
-Organizacja biorąca udział w konkursie powinna prowadzić działalność w co najmniej dwóch krajach europejskich.
-Organizacja kandydata powinna być zarejestrowana w kraju należącym do Unii Europejskiej.

Terminy

Data rozpoczęcia konkursu: 1. lipca 2021, 12:00 GMT
Data zakończenia konkursu: 30. września 2021, 12:00 GMT