Home » Gender Equality – Czech

Gender Equality – Czech

CoAct otevřené výzvy na téma genderové rovnosti

Read the call in English, German, or Polish

CoAct vyhlašuje tři otevřené výzvy na podporu občany vedeného výzkumu na téma genderové rovnosti. Jakékoli neziskové organizace se sídlem v jednom z regionů, kterých se otevřené výzvy týkají, se mohou přihlásit.

Pokud jste občanská organizace zabývající se problematikou genderové rovnosti, neváhejte a podejte přihlášku v termínu od 1. července do 30. září 2021. Před tím než vaši  Přihlášku vyplníte a odešlete, vám doporučujeme, abyste si prostudovali Příručku s Pokyny a Přihlašovací formulář.

O otevřených výzvách

CoAct vyhlašuje tři otevřené výzvy k předkládání návrhů a zve organizace občanské společnosti, aby požádaly o kaskádové granty (max. 20.000,- Euro), které jsou určené na občany vedený výzkum v oboru společenských věd na téma “Genderová rovnost”. Vybráni budou maximálně čtyři (4) žadatelé ve třech (3) různých kategoriích. Uvítáme témata související s jakoukoli vnímanou genderovou identitou, včetně feministických hnutí, nebinárních lidí, LGTBQ+ a kritické maskulinní perspektivy.

Genderová rovnost & Udržitelná města a obce

Organizace občanů působící v Berlíně & Braniborsku

Genderová rovnost & Důstojná práce a ekonomický růst

Organizace občanů ze zemí východní Evropy

Genderová rovnost & příležitosti a rizika digitalizace

Mezinárodní organizace občanů působící v rámci EU

Občanskou společenskou vědu chápeme jako participativní výzkum, který je společně vytvořený a přímo řízený občanskými skupinami, které sdílejí určitý sociální zájem. V projektech CoAct občané působí jako spolupracující výzkumní pracovníci během celého procesu výzkumu, kteří mají zkušenosti přímo z terénu, a ve všech jeho fázích jsou považováni za kompetentní odborníky a rovnocenné partnery. Sociální vědy, a naše otevřené výzvy především, jsou relevantní pro organizace, které se snaží o podporu komunit, zahrnování občanů do aktivit komunit a nebo vytvářejí jiné projekty zaměřené na komunitu a kolektivní programy.

Proč se zúčastnit?

CoAct poskytne financování výzkumného projektu (max. 10 měsíců) společně s činnostmi, zdroji a nástroji určenými výhradně pro zahájení a vedení výzkumného projektu.
CoAct poskytne vašemu týmu program mentoringu výzkumu. Na společných workshopech budete ve spolupráci s týmem CoAct podporováni při společném vytváření a zkoumání dostupných nástrojů, abyste dosáhli svých cílů.
CoAct vás spojí s komunitou lidí a iniciativami, které se zabývají podobnými výzvami a přispívají ke společným cílům. Budete mít příležitost diskutovat o svých projektech s ostatními příjemci grantů a budete pozváni k zapojení do širší sítě občanské společenské vědy CoAct.

Otevřené výzvy CoAct zvou:

probíhající projekty v oblasti občanské společenské vědy, které hledají podporu finanční i jinou, aby mohly růst a stát se udržitelnými;
komunity, které mají zájem o spoluvytváření výzkumu, jehož cílem je získat nové vědomosti o tématech genderové rovnosti;
organizace ve třetím sektoru, které se zaměřují na budování komunit, zviditelňování konkrétních komunit, zvyšování účasti občanů, a všichni ti, kdo mají zájem zkoumat využití občanské společenské vědy ve své práci.

Jak podat přihlášku?

Všechny informace které jsou zde zmíněny, naleznete také v “Příručce s pokyny”. K přihlášení do jedné ze tří otevřených výzev musíte:

Být nezisková organizace (organizace ve třetím sektoru) se sídlem v EU
Vybrat otevřenou výzvu, která odpovídá vaší práci a zájmu
Ujistit se, že splňujete kritéria způsobilosti pro danou otevřenou výzvu
Použít dostupný online formulář k vyplnění a odevzdání

Níže naleznete popis každé Otevřené Výzvy, včetně kritérií způsobilosti:

Otevřená výzva 1

“Udržitelná města a obce” (SDG 11) oslovuje iniciativy v Berlíně a Braniborsku, které usilují o to, aby byla města inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná pro všechny své obyvatele. Návrhy by se měly zabývat genderovými nerovnostmi ve finančně dostupném bydlení a /nebo městském plánování i projekty, které podporují společenskou, ekonomickou a environmentální udržitelnost prostřednictvím budování komunity na tématu genderové rovnosti v tom nejširším slova smyslu.

Kritéria způsobilosti:
– Žadatelem by měla být nezisková organizace.
– Žadatelem by měla být organizace, která je registrována v oblasti Berlín/Braniborsko.

Otevřená výzva 2

“Důstojná práce a ekonomický růst” (SDG 8) oslovuje organizace ve východní Evropě. Zatímco ženy v EU vydělávají v průměru za hodinu o více než 16 % méně než muži, toto procento je ještě vyšší v zemích východní Evropy (EIGE 2015). Transsexuální, intersexuální a nebinární lidé čelí ještě těžším formám diskriminace, co se týče jejich pracovních příležitostí (EC 2018).

Kritéria způsobilosti:
– Žadatelem by měla být nezisková organizace.
– Žadatelem by měla být organizace, která je registrována v jedné z těchto zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Otevřená výzva 3

“Příležitosti a rizika digitalizace” oslovuje mezinárodní organizace občanů působící v EU. Bylo poukázáno na to, že digitální prostor je genderově podmíněný prostor, který brání například účasti mladých žen, a že digitální normy se na internetu ještě zhoršují (EIGE 2019). Návrhy by se měly zabývat otázkami souvisejícími s genderovou nerovností v online prostoru, které částečně souvisejí s otázkami, jako je genderová dynamika online platforem a vystavení obtěžování online.

Kritéria způsobilosti:
– Žadatelem by měla být nezisková organizace.
– Žadatelem by měla být organizace, která má sídla minimálně ve dvou evropských zemích.
– Žadatelem by měla být organizace, která je registrována v jedné z členských zemí EU.

Časový rozpis a termíny

Otevření přihlášek: 1. července 2021 ve 12:00 GMT
Uzávěrka přihlášek: 30. září 2021 ve 12:00 GMT